ضرورت گزینش

 همانطور که می دانید برای سلامت سیستم اداری در هر نظام حکومتی، حضور کارکنان کوشا و مسئولیت پذیر در عرصه ی فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... امری کاملاً بدیهی است که در اکثر کشور های جهان توسط سیستم جذب و استخدام، به طور دقیـق به انتخاب و گزینش کارکنان شایسته مبادرت می ورزند. طبیعــی است در پذیرش کارکنان در هر حکومت و نظامی بر مبنای فرهنگ، ساختار اقتصادی، معیارهای ارزشی و نیاز خود، به تدوین اصول و ملاکهایی اقدام می کنند تا با جذب شایسته ترین افراد در دستیابی به اهداف خود مؤثر و کاراتر باشند.

گزینش در سایر کشورها:

در تحقیقی که در12کشور اروپای غربی صورت گرفت چند روش گزینش، مورد بررسی تبیقی قرار گرفت. در فرانسه خط شناسی اهمیت زیادی دارد ولی درکشورهای دیگر از این روش استفاده نمی کند. رم در خواست تقریباً در همه جا به جز سوئد استفاده می شود. از روش مراجعه به معرف ها نیز تقریباً استفاده فراگیری می شود اما در کشور های اسپانیا، پرتقال و هلند کمتر به آن توجه می شود. آزمــونهـای هـوش سنجی در فنلانـد، پرتقال و اسپانیا بسیار استفاده شده ولی در آلمان و ترکیه کمتر از آن استفاده می گردد. آزمونهای استعداد نیز در اسپانیا و هلند زیاد استفاده شده ولی در سوئد، ترکیه و آلمان کمتر استفاده می گردد. در این کشورها به جز انگلستان، اسپانیا و هلند از مراکز ارزیابی کمتر استفاده می شود. درکشورهای پرتقال، اسپانیا و ترکیه از گزینش گروهی استفاده می شود.

همچنین یکی از تحقیقاتی که در انگلستان صورت گرفته نشان میدهد سه روش کلاسیک (مصاحبه، فرم درخواست و مراجعه به معرف) تقریباً جهانی است و در این کشور نیز به کار برده می شود اما روشهای جدید تری نیز به آن اضافه شده است. کارکنان دانشگاهها در بریتانیا همچنان با روشهایی مانند فرم در خواست کار، استفاده از منابع و معرف ها و مصاحبه، استخدام می شوند و از آزمونهای روانشناسی و مراکز ارزیابی به ندرت استفــاده می گردد. اما بهـرحال بیشتر دانشگاهها علاوه بر سه روش کلاسیک از روش دیگری استفاده می کنند که دارای ارزش هایی است.

در ایالات متحده مراجعه به معرف ها مهمترین و معمولترین روشی است که برای گزینش افراد استفاده می شود. بدنبال آن به ترتیب مصاحبه های ساختاربندی شده، آزمایشهای مواد مخدر، مصاحبه های غیر ساختاربندی شده، شرح حال، استفاده از مراکز ارزیابی و مصاحبه های روانشناسی (شخصیت، توانایی و...) در گزینش افراد استفاده می شود.

بررسی هایی که توسط تیلور و اسمیت و همکارانشان انجام گرفته نشان می دهد که در نیوزلند و استرالیا از روشهای مشابه انگلستان در این فراینـد استفــاده می شـود. مصـاحـبه، مراجعه به معرف ها و فرمهای درخواست امروزه روشهای جهانی هستند و روشهای دیگری مانند آزمـون های شخصیـت، تـوانایی و ... تنها در برخی کشــورها استفاده میشوند.

آرتـو ر یکی از محققان، که در باره این فرایند در نیجریه و غنا تحقیق کرده است می گوید در این کشور ها 90 درصد دستگاهها از مصاحبه، 46 درصد مراجعه به معرفها و 11 درصد از شبیه سازی های کاری استفاده میکنند.(همزمان از سه روش، دو روش یا یک روش ) آزمونهای تصویری (projective tests) در پرتقال، اسپانیا وآفریقا جنوبی بیشتر استفاده می شود.در حالیکه کشور های آلمان، یونان، بریتانیا، ایرلند، ایتالیا و سنگاپور از این روش به ندرت استــفاده می کنند.

 در برخی کشورها به جز در بدو ورود، تحقیقات و بررسی ها در خصوص سوابق افراد، در حین کار، به منظور دستیابی به اهداف، ارتقاء یا ارزیــابی دوبــاره فــرد و ... نیــز صورت می گیرد.             

            (برگفته ازمطالعات تطبیقی انجام شده توسط هیأت عالی گزینش)