مراجع تجدید نظر و رسیدگی به شکایت

در صورتی که در مورد داوطلبی پس از طی مراحل بررسی شرایــط لازم احـراز نشد وی     می تواند حداکثر پس از 2 ماه از زمان ابلاغ رأی عدم پذیرش در هر مرحله، به ترتیب از مراجع زیر پیگیری نماید.

* مرجع ابتدایی رسیدگی به شکایت در مرحله تجدید نظر هسته گزینش می باشد که داوطلب می تواند شکایت خود را در فرم درخواست تجدید نظر که از هسته اخذ می نماید نوشته و درخواست تجدید نظر اول نماید.

* در صورتی که در مرحله تجدید نظر اول مجدداً فرد مورد تأیید قرار نگرفت می تواند از هسته مربوطه فرم درخواست تجدید نظر دوم را اخذ و پس از تکمیل به هیأت مرکزی گزینش ارسال نماید.

* در صورتی که بعد از بررسی هیأت مرکزی گزینش فرد مورد تأیید قرار نگرفت می تواند به دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع رسیدگی به شکایت مراجعه نماید.

ضناً، افراد می توانند به هیأت عالی گزینش به عنوان بالاترین مرجع رسیدگی به شکایات گزینشی نیز ارائه شکایت نمایند.

لازم به ذکر است به استناد ماده51 آئین نامه اجرایی قانون گزینش عدم پذیرش در یک مقطع زمانی و یا یک آزمون مانع از شرکت در آزمونهای بعدی و انجام گزینش مجدد نخواهد بود.

نحوه بررسی مراجع تجدید نظر و رسیدگی به شکایت:

* هسته گزینش در تجدید نظر اول با توجه به شکایت شاکی و دفاعیاتی که داشته پرونده فرد را در جلسه ای با حضور2 عضو جدید و یکی از اعضای قبلی هسته مطرح و در صورتی که دفاعیات شاکی بتواند تأثیری در تغییر روند پرونده داشته باشد نسبت به رسیدگی به موضوع اقدام و صدور رأی مثبت می نماید و در غیر اینصورت رأی قبلی را مورد تائید قرار میدهد.

 * هیأت مرکزی گزینش ضمن درخواست پرونده فرد از هسته گزینش، به بررسی درخواست تجدیدنظر شاکی اقدام و در صورتی که هسته گزینش بر اساس ضوابط اعلام نظر نموده باشد

رأی هسته را تأیید می نماید .

ضمناً در مواردی هیأت مرکزی اختیار دارد نسبت به برخی ضعفها که هسته امکان چشم پوشی از آن را طبق ضوابط نداشته است غمض عین نموده و اعلام نظر مثبت بنماید.

* دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه یک مرجع قضایی می باشد پس از ارائه دادخواست توسط شاکی نسبت به اخذ پرونده و یا اطلاعات به همراه لایحه دفاعیه از هیأت مرکزی گزینش اقدام می نماید و در صورتی که هسته یا هیأت مرکزی گزینش بر اساس قانون و ضوابط حاکم بر گزینش کشور نسبت به صدور رأی اقدام نکرده باشند نسبت به ابطال رأی اقدام و حکم به ورود شکایت داده و از گزینش می خواهد بررسی های مورد نظر دیوان را انجام و صدور رأی نماید.

* هیأت عالی گزینش به عنوان بالاترین مرجع رسیدگی به شکایات نسبت به بررسی نحوه عملکرد هسته وهیأت در مورد پرونده افراد اقدام و در موارد زیر نسبت به صدور رأی، اصلاح یا ابطال رأی اقدام می نماید:

الف .در صورت عدم انطباق عملکرد هسته گزینش یا هیأت مرکزی با ضوابط و مقررات .

 ب .در مــوارد پیـش بینی شده در ضوابط و مقررات مانند غمض عین و موارد ویژه و احراز توبه.