آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور
مجلس شوری اسلامی آیین نامه اجرایی را بنا به پیشنهاد هیأت عالی گزینش ، به شرح ذیل تصویب نمود :
قانون گزینش
قانون گزینش در پی صدور فرمان رهبر کبیر انقلاب اسلامی در مجلس شوری اسلامی تدوین تصویب گردید و بعد از تائید شوری محترم نگهبان ابلاغ گردیده که متن کامل این قانون به شرح ذیل می باشد.
فرمان رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(رض)
متن فرمان رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در امر گزینش به تاریخ1361/10/15